Privacy- en leveringsvoorwaarden

Privacyvoorwaarden en cookiebeleid Senior Publications Nederland

Laatst gewijzigd: 8 augustus 2018

Algemeen

Senior Publications Nederland BV (hierna: wij) respecteert de privacy van haar (potentiële) klanten, abonnees, websitebezoekers en app-gebruikers. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Senior Publications Nederland BV, gevestigd op de Amalialaan 126H te 3743 KJ Baarn. Meer informatie over ons vindt u op www.spn.nl.

In deze privacyvoorwaarden vindt u informatie over hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens van onze abonnees en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten (zoals reizen, verzekeringen, online promoties, beurzen en acties, prijsvragen en het loyaltyprogramma). Ook vindt u in deze privacyvoorwaarden informatie waarom we deze gegevens verwerken en hoe u er controle over heeft.

Hoe informeren wij u over het verwerken van persoonsgegevens?

Als wij uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u duidelijk informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens en/of verwijzen naar deze privacyvoorwaarden. Als wij onze privacyvoorwaarden wezenlijk vernieuwen of uw gegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, zullen wij u dit op een duidelijke en transparante manier laten weten. Wij maken tevens de oudere versies van de privacyvoorwaarden hier beschikbaar.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Onder verwerken valt alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens. Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 

Image

Uw persoonsgegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Ook kunnen uw persoonsgegevens verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers. 

Waarom en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om abonnementen, producten en diensten te leveren
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van de overeenkomst met u.
 • Om een nieuwsbrief toe te sturen
  Na het aanmelden voor een of meerdere van onze nieuwsbrieven, kunt u zich te allen tijde weer afmelden via de afmeldlink die u onderaan elke nieuwsbrief vindt.
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.

  Als u zich aanmeldt voor de Plus nieuwsbrieven meldt u zich aan voor de volgende nieuwsbrieven:
  • PlusOnline algemene nieuwsbrief
  • PlusOnline Gezondheid nieuwsbrief
  • PlusOnline Geld&Recht nieuwsbrief
  • PlusOnline Vrije Tijd nieuwsbrief
  • Plus Evenementen nieuwsbrief
  • Plus Partner nieuwsbrief
  • Abonnementsaanbiedingen
  • Productaanbiedingen

   Als u zich aanmeldt voor de Fietsen123 nieuwsbrieven meldt u zich aan voor de volgende nieuwsbrieven:
  • Fietsen123 algemene nieuwsbrief
  • Fietsen123 Partner nieuwsbrief
  • Abonnementsaanbiedingen
  • Productaanbiedingen
 • Om gericht aanbiedingen te doen. Dit kunnen aanbiedingen zijn voor onze eigen abonnementen, diensten en producten, maar ook aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde derde partijen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om (direct) marketing te doen. Bijvoorbeeld om u te contacteren voor marketingdoeleinden en om u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van SPN. 
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om gegevens uit te wisselen met zorgvuldig geselecteerde derde partijen (alleen uw alleen geslacht, naam, adres en woonplaats, andere gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming)
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Om, indien van toepassing, te factureren
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Om te informeren over een gewonnen prijs en u deze prijs toe te sturen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming.
 • Om onze digitale diensten te kunnen onderhouden, optimaliseren en beveiligen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om bezoekers en lezers in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van onze websites of in een van onze printuitgaves, of indien mogelijk om contact op te nemen met andere bezoekers of lezers
  Grondslagen: wij verwerken hierbij uw gegevens op basis van uw toestemming.
 • Om marktonderzoek en analyses te doen
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.
 • Om te kunnen reageren op vragen en verzoeken
  Grondslagen: wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij we een zo goed mogelijke afweging maken tussen uw en onze belangen.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in onze privacyvoorwaarden. In dat geval zullen wij u, voordat wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, contacteren per e-mail of via de website om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen op onze privacyvoorwaarden, zodat we u de kans bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van onze wettelijke verplichtingen is vereist. Voor alle persoonsgegevens hanteren we een bewaarbeleid, waarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met ons. Bijzondere persoonsgegevens (zoals benodigde medische gegevens bij een via ons geboekte reis) worden na afloop van de dienst direct verwijderd. 

Met wie wisselen wij persoonsgegevens uit?

Uw adresgegevens kunnen op basis van gerechtvaardigd belang worden versterkt aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen, zoals charitatieve instellingen, postorderaars, uitgevers en andere commerciële instellingen. Deze derden gebruiken uw gegevens om u per post of telefoon aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesse. Wilt u dit niet? Dan is het altijd mogelijk om u zich hiervoor uit te schrijven. Neem daarvoor contact met ons op.

Soms vragen wij u toestemming om bepaalde persoonsgegevens met een derde partij te delen, bijvoorbeeld voor het inschrijven van hun nieuwsbrief of voor het toesturen van een eenmalige aanbieding. Alleen als u uw (ondubbelzinnige) toestemming geeft, delen wij uw opgegeven persoonsgegevens dan met deze derde partij.

Het kan zijn dat wij geanonimiseerde gegevens delen met derden. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet geïdentificeerd worden.

In sommige gevallen stellen wij uw persoonsgegevens zonder uw toestemming beschikbaar aan derden. Dit is alleen het geval bij rechtmatige verzoeken van bijvoorbeeld autoriteiten of gerechtelijke bevelen.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons (en alleen in opdracht van ons) uw persoonsgegevens voor ons verwerken. Deze eerder beschreven persoonsgegevens worden door onze verwerkers nergens anders voor gebruikt dan de genoemde doelen.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Senior Publications Nederland BV (zoals dochter- en zusterbedrijven) gebruiken voor dezelfde doeleinden als zijn vermeld in deze privacyvoorwaarden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Dit doen wij zodat deze gegevens beschermd zijn tegen onder meer verlies, onrechtmatige verwerking of vernietiging of beschadiging van deze persoonsgegevens. Als wij uw gegevens delen met onze verwerkers, dragen wij er zorg voor dat zij ook een passende beveiliging hanteren.

Wie is verantwoordelijk voor links naar derden?

In onze (digitale) uitgaven, op onze websites en in onze nieuwsbrieven kunt u verwijzingen naar andere websites dan die van ons vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die websites persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacyvoorwaarden van de betreffende website lezen.

Welke privacyrechten heeft u?

Recht op informatie
U heeft het recht om geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens wij van u gebruiken en met welk doel. Ook heeft u het recht op onze identiteit en contactgegevens. Verder heeft u het recht om te weten of wij uw gegevens aan andere organisaties verstrekken. Dit kunt u lezen in deze privacyvoorwaarden.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt zonder opgaaf van reden vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd, en zo ja, welke.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen als uw gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met de wet worden gebruikt.

Recht op vergetelheid
U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens.

Recht op dataportabiliteit
Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Bijvoorbeeld voor direct marketing of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Recht op beperking van verwerking
U kunt verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken.

Recht op menselijke blik bij besluiten
Bij automatische besluitvorming heeft u het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. Wij maken echter geen gebruik van automatische besluitvorming.

Privacyvragen of -klachten
Heeft u na het lezen van onze privacyvoorwaarden nog een vraag aan ons met betrekking tot uw privacy of wilt u een beroep doen op een van uw privacyrechten? Neem dan contact met ons op via een van de volgende manieren:

 • per mail: privacy@spn.nl
 • per post:
  Senior Publications Nederland B.V.
  t.a.v. Klantenservice Privacy
  Postbus 44
  3740 AA Baarn

 Wij behandelen uw vraag binnen een maand. Mochten wij hier onverhoopt langer de tijd voor nodig hebben, dan laten wij dit aan u weten.

Wat is het surf- en cookiebeleid van Senior Publications Nederland?

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van Senior Publications Nederland BV kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:

 • Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.
 • Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten.   Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).
 • Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.
 • Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die Senior Publications Nederland BV gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessiecookies; deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies; deze blijven staan tot ze vervallen na de bewaartermijn, of tot u ze wist).

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren (persoonsgegevens).  Door middel van cookies en vergelijkbare technologieën worden door Senior Publications Nederland BV, en derde partijen, de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • cookie ID (een uniek nummer dat aan het cookie wordt toegekend);
 • IP-adres;
 • informatie over uw klik- en surfgedrag (zowel binnen gezondheidsnet.nl als daarbuiten);
 • timestamp (tijd en datum van het plaatsen van het cookie);
 • taal;
 • regio/locatie;
 • gebruikt apparaat (pc, smartphone, tablet, inclusief welk type);
 • type browser;
 • soort abonnement;
 • voorkeursthema’s;
 • voorkeuren voor zoekopdrachten;
 • informatie over uw aankopen, producten toegevoegd aan een winkelmandje, ingevulde velden in formulieren.

Senior Publications Nederland BV, en derde partijen, maken gebruik van deze cookies en vergelijkbare technieken voor de volgende doeleinden:

 • Profilering en advertentieplatform: op basis van de bovenstaande informatie, wordt een profiel van u opgesteld – slechts nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven via de cookiebanner op onze website. Wij maken gebruik van een advertentieplatform. Organisaties kunnen via dit platform een bod doen wanneer zij een advertentie willen tonen aan een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld vrouwen tussen 20 en 30 jaar in de regio Amsterdam). Het profiel wordt dus gebruikt om advertenties te tonen die op uw vermoedelijke interesses zijn afgestemd. Uw gegevens worden doorgegeven aan partijen die via dit advertentieplatform een winnend bod hebben gedaan om een advertentie te plaatsen, zodat zij de betreffende advertentie kunnen tonen. Deze partijen gebruiken de informatie alleen voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties, en niet voor andere doelen. Tussen Senior Publications Nederland BV en het advertentieplatform zijn schriftelijke afspraken gemaakt om dit te borgen.
 • A/B-testen: mogelijk worden bij gebruikers met vergelijkbare profielen, toch andere advertenties getoond, of worden delen van de website anders weergegeven, om de effecten van deze verschillen te kunnen meten.
 • Onze sites gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld:
  • door te vermijden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.
  • door uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw abonnement, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten.
  • u toe te laten op onze website vlot te laten navigeren en/of interactiviteit met onze websites mogelijk te maken.
  • uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren.
 • de advertentiedruk te regelen (door bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond, zodat de betreffende advertentie niet te vaak aan dezelfde persoon wordt getoond).
 • Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt aangewend in het kader van de CIM Internet Studie, of voor trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. De CIM Internet Studie is een studie die door het bedrijf Gemius wordt uitgevoerd namens het Centrum voor Informatie over de Media. De studie onderzoekt hoe vaak bepaalde websites worden bezocht, en hoe vaak bepaalde browsers en besturingssystemen worden gebruikt.
 • De inhoud van sites, applicaties en reclameboodschappen en advertenties aan te passen aan uw profiel (bv. (een indicatie van) uw leeftijd, geslacht, regio).
 • Te detecteren of u gebruik maakt van adblock-technologieën (waarmee advertenties worden geblokkeerd).
 • Het mogelijk maken van het delen van informatie door u via social media.
 • Het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, de website beveiligen, de website testen, misbruik opsporen. Bijvoorbeeld door load balancing (het zo efficiënt mogelijk verdelen van netwerkverkeer over verschillende servers); detectie van het aantal inlogpogingen (om pogingen tot ongeoorloofde toegang te herkennen); en een automatische uitlogfunctie (nadat u een tijd niet actief bent geweest op de website, wordt u uitgelogd om misbruik van uw account te voorkomen)

Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Senior Publications Nederland BV en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu . Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Op sites van SPN kunnen cookies van de volgende aanbieders voorkomen.

Cookie vendor Cookiehoudbaarheid
Advertentieplatform  
Active Agent 6 maanden
ad.360yield.com 2 jaar
Adform 1 jaar en 1 maand
AdGear Technologies Inc. 1 jaar en 1 maand
Adobe Media Optimizer 1 jaar
Adroit Interactive 1 jaar en 1 maand
Adscale 2 jaar
adscience.nl/cgi-bin 1 jaar
adsymptotic.com 3 maanden
AppNexus Inc 3 maanden
APT from Yahoo! 1 jaar
Audience Manager 6 maanden
Bannerconnect 2 jaar
Beeswax.io 2 jaar
Bidtheatre AB 1 jaar
bing.com 2 jaar
Blue Mango 2 jaar
BlueKai 2 jaar
Brightroll Inc. 2 jaar
Cadreon 2 jaar
Casale Media 1 jaar
Centro DSP 2 jaar
Clearstream.TV, Inc 2 jaar
Conversant CRM 2 jaar
Crimtan 2 jaar
Criteo 2 jaar
DataXu Inc. 1 maand
Delta Projects 2 jaar
Digilant 2 jaar
DMA Institute dba  Hottraffic Browsersessie
DoubleClick Bid Manager/DoubleClick Campaign Manager/DoubleClick for Publishers Premium 2 jaar
Dstillery 2 jaar
DYNADMIC SAS 2 jaar
EQ Works 2 jaar
Exponential Interactive, Inc 2 jaar
EyeReturn Marketing 2 jaar
EyeView Inc. 6 jaar
Facebook exchange 3 maanden
Flashtalking 2 jaar
GetIntent 1 jaar
Google 2 jaar
gumgum.com 1 jaar
Improve Digital 2 jaar
Infectious Media/Infectious Media Ltd./Rocket Fuel Inc. 2 jaar
infolinks.com 2 jaar
Invite Media 2 jaar
iotecglobal 1 jaar
IPONWEB Limited 1 jaar
justincasewebspace.nl 1 jaar en 10 maanden
justpremium.com 2 jaar
Krux digital 6 maanden
LiveRamp, Inc. 6 maanden
Mark&Mini 2 jaar
MediaCom 2 jaar
MediaMath 2 jaar
Mediasmart 2 jaar
Mindshare 2 jaar
Mobpro 2 jaar
Netmining LLC 1 jaar
Oath 2 jaar
OMD 2 jaar
One by AOL 2 jaar
OpenX 2 jaar
Optomaton 2 jaar
OwnerIQ Inc. 2 jaar
Perform 2 jaar
Platform 161 1 jaar en 11 maanden
Publicis Groupe 2 jaar
Pubmatic 2 jaar
px.powerlinks.com/user/sync/ssps 6 maanden
Quantcast Inc. 1 jaar en 10 maanden
RadiumOne Inc. 1 jaar
Rocket Fuel Inc. 1 jaar en 1 maand
Rubicon Project Edison, Inc. (DSP) 2 jaar
Simplifi Holdings Inc. 2 jaar
Sizmek 2 jaar
Smart Adserver 2 jaar
Sociomantic 2 jaar
Splicky 2 jaar
Spotxchange 1 jaar
Struq 2 jaar
Sumologic 2 jaar
Tapad 2 jaar
Teads Technology SAS 2 jaar
Telaria 1 jaar en 10 maanden
The Nielsen Company 4 maanden
The Trade Desk Inc. 1 jaar
Tubemogul 2 jaar
Turn Inc. 6 maanden
Twitter advertising 2 jaar
Walmart Inc 10 jaar
Weborama 3 maanden
Xaxis, Inc 1 jaar en 1 maand
Yieldr 5 jaar
ZypMedia  2 jaar
   
Functioneel, optimalisatie, social media, analyse e.a.  
Google  
_ga 2 jaar
_gid 24 uur
_gat 1  minuut
_gads 2 jaar
Via Drupal  
accept_cookies 1 jaar
colorbox-loaded 7 dagen
has_js Browsersessie
Youtube  
PREF 2 jaar
YSC Browsersessie
VISITOR_INFO1_LIVE 8 maanden
AddThis  
t2 2 jaar
di2 2 jaar
loc 2 jaar
mus 2 jaar
na_id 2 jaar
na_tc 2 jaar
uid 2 jaar
um 2 jaar
uvc 2 jaar
vc

2 jaar

Overige/onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten, of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Leveringsvoorwaarden Abonnementen, Welkomstgeschenken en Artikelen

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door Senior Publications Nederland B.V. (Kamer van Koophandel nummer: 32055487 te Hilversum, BTW-nummer: NL009703238BO1)  en Het Media Bedrijf B.V. (Kamer van Koophandel nummer: 69562903 te Hilversum, BTW-nummer: NL8579199557B01) Amalialaan 126H te 3743 KJ Baarn, hierna ook te noemen "de uitgever" en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en consumentenartikelen door de uitgever. Op deze Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden welke eveneens te vinden zijn op deze website. Bij strijdigheid van bepalingen uit de onderhavige Leveringsvoorwaarden en die van de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de laatstgenoemde voorrang.

1.2 De klant wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door de uitgever, deze Leveringsvoorwaarden te accepteren.
 
1.3 De uitgever garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
1.4 De uitgever is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze Leveringsvoorwaarden (deels) te wijzigen, waaronder tevens wordt begrepen wijziging van de abonnementsformule, de inhoud van het abonnement of de abonnementsprijs. Door de akkoordverklaring met de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden stemt de klant in met dit recht van de uitgever en met de toepasselijkheid van de door de uitgever gemaakte wijzigingen op de overeenkomst tussen de uitgever en de klant, behoudens voor zover deze wijzigingen in strijd zijn met de wet. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.
 
1.5 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn. De uitgever is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan, is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De klant heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
 
Deze Leveringsvoorwaarden van de uitgever zijn op aanvraag verkrijgbaar bij:
Senior Publications Nederland B.V. en Het Media Bedrijf B.V.
Klantenservice
Postbus 44
3740 AA Baarn

Telefoon: 035-692 52 10, maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

 
2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. 

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe klant het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk. 

2.3 Het welkomstgeschenk zal na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de klant verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld. 

2.4 De klant kan contact opnemen met Klantenservice indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5 De uitgever is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 
3. Duur van het abonnement

3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) - automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.
4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. 

4.2 Door een gewijzigde abonnementsformule, al dan niet als gevolg van het wijzigen van de inhoud van het abonnement, is de uitgever gerechtigd af te wijken van het oorspronkelijk te incasseren abonnementsbedrag. 

4.3 Betaling in termijnen is alleen mogelijk via automatische afschrijving. Betaling per factuur geschiedt jaarlijks. Betaling via Ideal gebeurt enkel voor automatisch aflopende abonnementen. 

4.4 Bij niet tijdige betaling, onder andere door storneren van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is de uitgever gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.5 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. 

4.6 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd. 

4.7 In geval van betaling via automatische incasso wordt de eerstkomende betaling vermeld bij de laatste inning. Tevens zijn factuurgegevens digitaal in te zien via deze link.

5. Bezorging

5.1 De bezorging van de tijdschriften van de uitgever vindt plaats via Sandd. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de klant daarover contact opnemen met Klantenservice.

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via deze link.
6. Opzegging van het abonnement

Om een abonnement te beëindigen, dient de klant minimaal zes weken voor afloop van de periode waarvoor betaald is, de uitgever te informeren. Dit kan telefonisch via 035 - 692 52 10, schriftelijk of per e-mail onder vermelding van naam en adres. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van de uitgever worden opgevraagd via post of telefoon. De contactgegevens zijn vermeld in het colofon van het tijdschrift.
7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

De uitgever is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen de uitgever en de klant ii) om een administratie bij te houden van alle klanten. De uitgever respecteert de privacy van haar klanten. De uitgever heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1016311. De klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de klant gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van de uitgever.
 

8. Welkomstgeschenken, artikelen 

8.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de klant de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. De uitgeever raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of per telefoon) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft de uitgever het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

8.2 De klant heeft de bestelde artikelen 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de klant bij de uitgever heeft aangegeven dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken. De klant kan dit doen door binnen de zichttermijn contact op te nemen met de Klantenservice van de uitgever. De klant krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult de klant in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de klant het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De klant heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door de uitgever aldus is terugontvangen.

8.3 De klant ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de klant daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat de uitgever de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt de uitgever de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de klant een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de klant het verschil terug. Als de klant kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de klant in rekening gebracht. Als de klant het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de klant een half jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de klant daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De klant krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.

8.4 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. De uitgever kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

8.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk of artikel is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk of artikel niet meer voorradig is, heeft de klant recht op een alternatief geschenk of artikel dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de klant.

 
9. Klachten

9.1 De klant dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan de uitgever. Als de klant van mening is dat zijn klacht niet naar behoren wordt behandeld, kan hij deze binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 
10. Aansprakelijkheid 

De uitgever is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan de uitgever is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van de uitgever komt. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door de uitgever geleverd artikel, tenzij de uitgever aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. 
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van de uitgever gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van de uitgever, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van de uitgever, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van de uitgever. De klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan de uitgever is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal de uitgever de klant op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. 
Het is de klant niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de uitgever aan de klant verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen de uitgever en de klant. 
De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.
11. Overige bepalingen 

Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 februari 2018. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.