Image

Algemene publicatievoorwaarden Senior Publications Nederland B.V.

 1. Algemeen, toepasselijkheid

1.1     Senior Publications Nederland B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd te (3743 KJ) Baarn aan de Amalialaan 126H, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 32055487. 

1.2     Senior Publications Nederland B.V. en de tot haar groep behorende ondernemingen worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘SPN’. SPN is uitgever van een aantal tijdschriften als Plus Magazine, vervaardigt tijdschriften dan wel andere uitgaven/ media in opdracht van derden en exploiteert een aantal tijdschrift aanhakende websites, een aantal specifieke websites als fietsen.123.nl, geldenrecht.nl en gezondheidsnet.nl, ten behoeve van zichzelf dan wel derden, organiseert beurzen en evenementen en produceert line & brandextension producten (hierna gezamenlijk aangeduid als: ‘SPN Media’). 

1.3     Deze algemene publicatievoorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet in opdracht door een auteur vervaardigde en aangeleverde bijdrage(n) ten aanzien van de artikel 1.2 genoemde SPN Media, bestaande uit tekst- en/of fotomateriaal ’s, illustraties dan wel uit ander auteursrechtelijk beschermde werk (hierna: de ‘Bijdrage(n)’). De persoon die de Bijdrage, al dan niet in opdracht van SPN heeft vervaardigd en ter publicatie aan SPN heeft aangeboden zal hierna aangeduid worden als ‘Auteur’. 

1.4     De specifieke afspraken met betrekking tot de door SPN te verstrekken opdracht aan Auteur zullen door SPN aan Auteur worden bevestigd in een opdrachtbevestiging (hierna: ‘Opdrachtbevestiging’) die aan Auteur door SPN wordt toegezonden en die door beide Partijen ondertekend en door Auteur geretourneerd dient te worden. Op voornoemde Opdrachtbevestiging zijn onderhavige algemene publicatievoorwaarden van toepassing. Deze publicatievoorwaarden zijn te raadplegen op www.spn.nl/algemenepublicatievoorwaarden en kunnen op verzoek aan Auteur worden toegezonden.  

1.5     Afwijkingen van deze algemene publicatievoorwaarden gelden alleen als SPN deze uitdrukkelijk én schriftelijk heeft geaccepteerd. Toepasselijkheid van eventueel door Auteur gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

1.6     Als een bepaling uit deze algemene publicatie voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven alsdan onverminderd van kracht.

1.7     SPN heeft te allen tijde het recht deze algemene publicatievoorwaarden te wijzigen en aan te vullen. SPN zal de gewijzigde algemene publicatievoorwaarden op haar website plaatsen. 

 1. De Bijdrage

2.1     Auteur vervaardigt al dan niet in opdracht van SPN dan wel een (online) hoofdredactie een Bijdrage, bestemd voor publicatie dan wel gebruik in de SPN Media. De Bijdrage zal in Opdrachtbevestiging nader worden omschreven. 

2.2     Onderwerp en omvang van de Bijdrage worden, voor zover niet in de daartoe opgestelde Opdrachtbevestiging aangegeven, in overleg met de hoofdredactie vastgesteld. Dit geldt ook voor het tijdstip en de wijze van aanlevering van de Bijdrage, alsmede voor eventuele nadere richtlijnen van SPN of de betreffende (hoofd)redactie.

2.3     De Bijdrage geldt als geaccepteerd wanneer deze naar het oordeel van SPN en/of de betreffende (hoofd)redactie voldoet aan de gestelde of gebruikelijke kwaliteit en voorwaarden, zoals die bij Auteur bekend zijn. 

2.4     Wanneer de Bijdrage niet tijdig wordt aangeleverd of niet geaccepteerd wordt, is Auteur van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling door of vanwege SPN is vereist. Alsdan kan SPN dan wel de betreffende (hoofd)redactie besluiten de Bijdrage niet te publiceren. Mocht beoordeling van de Bijdrage door de betreffende (online)redactie, de redactie de Bijdrage niet accepteren dan wel afkeuren, dan zal zij Auteur daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij niet-tijdige levering door Auteur of indien SPN een Bijdrage niet accepteert of afkeurt, is SPN gerechtigd het overeengekomen honorarium in te houden of terug te vorderen en behoudt zij het recht om correcte uitvoering van de opdracht te vorderen, waaraan Auteur onmiddellijk gehoor zal dienen te geven. Mocht SPN in dit laatste geval de Bijdrage alsnog goedkeuren dan zal zij tot betaling van het honorarium overgaan. 

2.5     SPN dan wel de betreffende (hoofd)redactie behoudt het recht om een Bijdrage niet te plaatsen vanwege haar moverende redenen, anders dan de argumenten genoemd in artikel 2.4 van deze voorwaarden. Alsdan zal SPN de overeengekomen vergoeding wel betalen en behoudt zij het recht de Bijdrage alsnog in een later stadium of in ander SPN Media te plaatsen.

2.6     SPN heeft de eindverantwoordelijkheid voor de redactie, vormgeving, marketing en exploitatie van de verschillende SPN Media waarin de Bijdrage wordt gepubliceerd. SPN dan wel de betreffende redactie heeft het recht om de Bijdrage in te korten, te actualiseren of te wijzigen. 

2.7     SPN verplicht zich de nodige zorg te betrachten ten aanzien van de door Auteur ter beschikking gestelde Bijdrage en (rest)materiaal. Auteur verplicht zich een duplicaat van het origineel van de Bijdrage aan te houden en indien nodig op verzoek aan SPN toe te doen komen. 

 1. Onafhankelijkheid Auteur

3.1     De Bijdrage zal door Auteur persoonlijk op freelance basis worden vervaardigd, in de zelfstandige uitoefening van zijn of haar beroep. Er bestaat derhalve geen dienstverband tussen Auteur en SPN.

3.2     Gelijktijdig met de aanvaarding van de Bijdrage en ondertekening van de Opdrachtbevestiging is de modelovereenkomst DBA van kracht.

3.3     Auteur is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor juiste nakoming van zijn of haar (fiscale) verplichtingen en verplicht zich medewerking te verlenen aan SPN bij het beoordelen van zijn of haar juridische status.

3.4     Mocht Auteur om redenen die voor zijn rekening en risico komen niet (meer) als zelfstandige worden aangemerkt, dan is SPN gerechtigd het honorarium als bedoeld in artikel 5 van deze algemene publicatie voorwaarden aan te passen aan de situatie - zonder dat ophoging van het honorarium aan de orde is – en alle daaruit voor SPN voortvloeiende schade te verhalen. Onder deze schade is onder meer begrepen de loonbelasting en zowel de werknemers- als het werkgeversdeel van de premies volksverzekeringen, met inbegrip van naheffingen. 

3.5     Auteur is niet bevoegd SPN in enig opzicht te binden of te vertegenwoordigen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SPN.

 1. Auteursrecht

4.1     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verstrekt Auteur door het ter beschikking stellen van zijn of haar Bijdrage (inclusief eventueel ter beschikking gesteld restmateriaal) aan SPN dan wel een opdrachtgever van SPN het exclusieve, eeuwigdurende en onbeperkte recht (licentie) de Bijdrage geheel of gedeeltelijk exclusief openbaar te maken, te bewerken en te (her)gebruiken in alle publicatievormen en media die samenhangen met de SPN Media (zie artikel 1.2 van deze Publicatievoorwaarden) ten behoeve waarvan de Bijdrage door Auteur is vervaardigd, waaronder in ieder geval wordt begrepen gebruik in papieren producten, websites dan wel andere digitale producten zoals apps en/of e-readers. Het door Auteur ten behoeve van SPN vervaardigde materiaal mag eveneens gebruikt worden ten behoeve van reclame – en

andere publiciteitsdoeleinden ten behoeve van de SPN Media. Voorafgaand gebruiksrecht is inbegrepen in het tussen Auteur en SPN overeengekomen honorarium.  Het is SPN conform voornoemd gebruiksrecht ook toegestaan, de door Auteur vervaardigde Bijdrage (her) te gebruiken ten behoeve van een door SPN vervaardigde special die in verschillende landen wordt vertaald en uitgegeven. De eindverantwoordelijkheid en de beslissingsbevoegdheid over de wijze van exploitatie en over de definitieve vormgeving van de Bijdrage en de SPN Media berusten bij SPN.

4.2     De in artikel 4.1 opgenomen licentie is gedurende het eerste jaar na de eerste publicatie exclusief. Deze periode wordt berekend vanaf de datum van eerste publicatie, dan wel, indien binnen één jaar na de opdrachtverlening nog geen publicatie heeft plaatsgevonden, gaat deze periode in vanaf de factuurdatum voor de opdracht. De Auteur kan gedurende dit jaar aan SPN toestemming vragen om haar Bijdrage voor een ander doel, bijvoorbeeld voor eigen promotionele doeleinden, te (laten) gebruiken. SPN zal die toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.   Na één jaar blijft de in artikel 4.1 overeengekomen licentie aan SPN zonder beperking in de tijd op niet-exclusieve basis bestaan, maar staat het de Auteur vrij de Bijdrage zelf te (her)gebruiken of aan derden aan te bieden, als hij of zij de enige rechthebbende op de Bijdrage is. In situaties waar SPN mede-rechthebbende is, blijft toestemming van SPN noodzakelijk.

4.3     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het gebruiksrecht (als bedoeld in 4.1) het   recht voor SPN om derden toestemming te verlenen de Bijdrage geheel of gedeeltelijk te   verveelvoudigen of openbaar te maken, waaronder reproductie en terbeschikkingstelling aan   derden. Als dan heeft Auteur recht op de volgende vergoeding: bij plaatsing van de gehele Bijdrage 30% en bij een gedeelte van de Bijdrage 10% van het oorspronkelijk gefactureerde bedrag. 

4.4     Gedurende de in artikel 4.2 genoemde exclusieve periode zal Auteur zal de Bijdrage niet zelf   gebruiken, dan wel verkopen, overdragen, leveren of anderszins ter beschikking stellen van derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van SPN, welke toestemming niet op  onredelijke gronden zal worden geweigerd. 

4.5     Auteur staat er jegens SPN voor in dat hij/zij het volledige auteursrecht op de Bijdrage bezit, dat   hij/zij ter zake geen licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft verleend of afstand van zijn auteursrecht heeft gedaan en dat derden op de Bijdrage geen rechten in de zin  van de Auteurswet kunnen doen gelden. Bovendien staat de Auteur er voor in dat hij met zijn Bijdrage geen rechten van derden schendt.

4.6     Auteur vrijwaart SPN dan ook tegen alle vorderingen van derden wegens de uitgave/openbaar-  making van de Bijdrage. 

4.7     Auteur machtigt SPN om voor eigen rekening en risico tegen iedere inbreuk op het auteursrecht   juridisch op te treden.

4.8     Bij de publicatie van de Bijdrage zal naamsvermelding geschieden naar de regels van de   betreffend (online)redactie. 

4.9     SPN is gerechtigd om delen van de Bijdrage te gebruiken voor promotiedoeleinden van de   verschillende SPN Media. 

 1. Honorarium

5.1     Het (bruto)honorarium voor het (her)gebruik van de Bijdrage en de verleende licentie conform het bepaalde in artikel 4.1 van deze algemene publicatievoorwaarden, wordt overeengekomen in de Opdrachtbevestiging die door SPN dan wel de betreffende (hoofd)redactie aan Auteur wordt verstrekt. 

5.2     Auteur zal ten behoeve van de verstrekte opdracht een factuur aan SPN doen toekomen, die SPN binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum zal betalen. SPN gaat pas over tot betaling van de betreffende factuur indien zij een getekende Opdrachtbevestiging van Auteur heeft ontvangen.  Auteur vermeldt in verband met het beoordelen van toepasselijkheid van de werknemersverzekeringen op zijn factuur de data waarop hij zijn werkzaamheden heeft verricht en een korte omschrijving van die werkzaamheden.

5.3     In de Opdrachtbevestiging wordt eveneens bepaald of Auteur in aanmerking komt voor onkostenvergoeding. 

5.4     Auteur ontvangt een presentexemplaar van het tijdschrift waarin de Bijdrage in eerste instantie is gepubliceerd.

 1. Geheimhouding

6.1     Auteur zal alle informatie in de ruimste zin des woords die Auteur in het kader van de door SPN verstrekte opdracht verkrijgt omtrent SPN, hun strategieën, hun klanten, producten en diensten zowel tijdens als na beëindiging van de door Auteur uitgevoerde opdracht strikt vertrouwelijk behandelen en slechts ter beschikking stellen aan derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Informatie die (inmiddels) behoort tot het publieke domein, waarbij dit niet door handelen of nalaten van Auteur is veroorzaakt, valt niet onder deze verplichting tot geheimhouding. Het hiervoor in dit artikel gestelde geldt niet indien en voor zover SPN Auteur heeft geïnformeerd omtrent het openbare karakter van gegevens.                                                     

6.2     Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPN, zal Auteur geen gegevens betreffende de condities en uitvoering van de door SPN verstrekte opdracht en al hetgeen bekend wordt in het kader van de opdracht ter zake van het bedrijf en/of de bedrijfsvoering van SPN  aan derden verstrekken of bekendmaken, behoudens voor zover dat geschiedt op grond van de wet of ten behoeve van enige toezicht houdende autoriteit.

  

 1. Beëindiging

SPN is gerechtigd de door haar verstrekte opdracht aan Auteur met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding:

 • indien en zodra zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat deze niet, niet tijdig en/of gebrekkig zal worden uitgevoerd, een en ander in de ruimste zin des woords;
 • indien en zodra SPN geconstateerd heeft, dat de Auteur is verzuim is; en
 • in geval van (aanvrage van) surseance van betaling of (aanvrage van) faillissement van Auteur.

 1. Overige bepalingen

8.1     SPN is bevoegd haar exploitatierechten met betrekking tot de Bijdrage en de betreffende   Opdrachtbevestiging aan een derde over te  dragen, mits deze derde de door SPN aangegane   verplichtingen jegens Auteur nakomt. 

8.2     Op alle afspraken tussen Auteur en SPN met betrekking tot de Bijdrage is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 15 september 2017.